Les Comissions parlamentàries

Francesc Gambús és membre de la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària i membre suplent de la Comissió d’Indústria, Investigació i Energia.

- COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I SEGURETAT ALIMENTÀRIA -

La Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària té competències en matèria de:

1. La política de medi ambient i les mesures de protecció, relatives en particular a:

a) la contaminació de l’aire, del sòl i de l’aigua, la gestió i el reciclatge de residus, les substàncies i els preparats perillosos, els nivells acústics admissibles, l’estratègia respecte al canvi climàtic, la protecció de la biodiversitat,

b) el desenvolupament sostenible,

c) les mesures i els acords internacionals i regionals destinats a la protecció del medi ambient,

d) la reparació dels danys mediambientals,

e) la protecció civil,

f) l’Agència Europea de Medi Ambient;

g) l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics;

 

2. La salut pública, en particular:

a) els programes i les accions específiques en l’àmbit de la salut pública,

b) els productes farmacèutics i els cosmètics,

c) els aspectes sanitaris del bioterrorisme,

d) l’Agència Europea de Medicaments i el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties;

 

3. Les qüestions de seguretat alimentària, en particular:

a) l’etiquetatge i la seguretat dels productes alimentaris,

b) la legislació veterinària sobre la protecció contra els riscos per a la salut humana; el control sanitari dels productes alimentaris i dels sistemes de producció alimentària,

c) l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària i l’Oficina Alimentària i Veterinària.

Més informació:

http://www.europarl.europa.eu/committees/en/envi/home.html

MEDI AMBIENT

Els programes d’acció plurianuals fixen el marc de les accions futures en tots els àmbits de la política de medi ambient. S’integren en estratègies horitzontals i es tenen en compte en les negociacions internacionals en matèria de medi ambient. A més, la seva aplicació és essencial per la cautela, prevenció i la correcció de la contaminació en la seva font.

El Parlament Europeu té un important paper en la definició de la legislació de la UE en matèria de medi ambient. El Parlament, colegislador juntament amb el Consell, ha adoptat, entre altres coses, la / una legislació sobre emissions de vehicles i industrials, residus electrònics i bosses de plàstic, trasllat il·legal de residus i desballestament de vells vaixells.

Recentment, el Parlament ha aprovat una actualització de la Directiva sobre les avaluacions d’impacte ambiental per aclarir el text, incloure la biodiversitat i el canvi climàtic i garantir que les autoritzacions de projectes no estiguin subjectes a conflictes d’interessos.

SALUT PÚBLICA

El Tractat de Lisboa ha reforçat la importància de la política sanitària, estipulant que, «al definir-se i executar-se totes les polítiques i accions de la Unió, es garantirà un alt nivell de protecció de la salut humana».

El Parlament Europeu ha fomentat sempre l’establiment d’una política coherent en matèria de salut pública. En aquest sentit, ha procurat activament enfortir i promoure la política sanitària a través d’una sèrie d’opinions, estudis, debats, declaracions escrites i informes de pròpia iniciativa sobre una àmplia gamma d’assumptes, entre ells: l’estratègia de la UE en matèria de salut; radiació; protecció per a pacients objecte de tractament o diagnòstic mèdics, entre d’altres.

El 2013 el Parlament va aprovar la revisió del marc de la UE en el camp dels assajos clínics, ja que al llarg del temps havia quedat palès que aquest marc no afavoria el desenvolupament de nous tractaments a causa de normes excessivament rigoroses.

SEGURETAT ALIMENTÀRIA

La política europea en matèria de seguretat dels aliments persegueix dos objectius: protegir la salut humana i els interessos dels consumidors i promoure el bon funcionament del mercat únic europeu. D’aquesta manera, la UE vetlla perquè s’estableixin i s’apliquin normes de control en els àmbits de la higiene de pinsos i aliments, la sanitat animal i vegetal i la prevenció de la contaminació dels aliments amb substàncies externes.

El Parlament ha adoptat un conjunt més ampli de condicions per a l’entrada de nous aliments a la Unió, la supervisió de l’etiquetatge d’aliments i la documentació adjunta per a nous aliments procedents de tercers països.

El Parlament presta una atenció particular pel que fa a les amenaces a la salut dels consumidors derivades dels animals clonats i els nanomaterials.

- COMISSIÓ D’INDÚSTRIA, RECERCA I ENERGIA -

Aquesta Comissió és competent per a:
1. la política industrial de la Unió i les mesures connexes, així com l’aplicació de noves tecnologies, incloses les mesures relatives a les pimes;

2. la política de recerca i innovació de la Unió, incloses la ciència i la tecnologia, així com la difusió i l’aprofitament dels resultats de les investigacions;

3. la política espacial;

4. les activitats del Centre Comú d’Investigació, el Consell Europeu de Recerca, l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia i l’Institut de Materials i Mesures de Referència, així com JET, ITER i altres projectes en el mateix àmbit;

5. les mesures de la Unió relatives a la política energètica en general i en el marc de la creació i el funcionament del mercat interior de l’energia, incloses les mesures relatives a:
a) la seguretat del subministrament energètic a la Unió,
b) la promoció de l’eficiència energètica i l’estalvi energètic, així com el desenvolupament d’energies noves i renovables,
c) el foment de la interconnexió de les xarxes d’energia i l’eficiència energètica, inclòs l’establiment i el desenvolupament de xarxes transeuropees en el sector de la infraestructura energètica;

6. el Tractat Euratom i l’Agència de Proveïment d’Euratom, la seguretat nuclear, la clausura de centrals i l’eliminació de residus en el sector nuclear;

7. la societat de la informació, les tecnologies de la informació i les xarxes i els serveis de comunicació, inclosos les tecnologies i els aspectes de seguretat i l’establiment i el desenvolupament de xarxes transeuropees en el sector de la infraestructura de telecomunicacions, així com les activitats de l’Agència Europea de Seguretat de les Xarxes i de la Informació (ENISA).